Jenny Olsson
Intryck IV

3800kr

Jenny Olsson
Intryck IV, 2022.
Mjukgrundsetsning, bladstorlek 49 x 39 cm.
Signerad nederkant. Ed. 20.